Rekrutacja - technik logistyk

Technik logistyk (klasa mundurowa) – symbol zawodu 333107 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2) przechowywania towarów;
3) prowadzenia dokumentacji magazynowej;
4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

 

Aby zdobyć tytuł technika logistyka trzeba zdać egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje wyróżnione w zawodzie. Są to:

  1. AU.22. Obsługa magazynów
  2. AU.32. Organizacja transportu

 

Specjalność wojskowa -  skierowana jest głównie do uczniów planujących związać swoją przyszłość z zawodem żołnierza. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do pracy w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Biurze Ochrony Rządu i innych. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur.