ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

31.05.2019

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZONE W TRYBIE  ROZEZNANIA RYNKU

nr NEE/1/2019

 

Katowice, dnia 31 maja 2019 roku

 

Na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w trybie rozeznania rynku zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie wyposażenia pracowni logistycznej w ramach projektu „Nowa Energia Edukacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0210/16

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Ul. Krasińskiego 2

40-952 Katowice

NIP: 634-013-55-58

REGON: 000512533

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Nowa Energia Edukacji” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego,  poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR.

 

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni logistycznej w Zespole Szkół w Andrychowie im. Armii Krajowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Szkoły w Wadowicach, Wadowice ul. Nadbrzeżna 25B 

 

CZĘŚĆ I

 1. Urządzenie wielofunkcyjne w tym drukarka laserowa ze skanerem
 2. Zestaw tonerów do drukarki laserowej
 3. Czytnik kodów
 4. Czytnik kodów wielowymiarowych
 5. Kolektor danych z kolorowym wyświetlaczem
 6. Drukarka etykiet
 7. Podajnik do drukarki etykiet
 8. Etykiety samoprzylepne do drukarki

 

CZĘŚĆ II

 1. Kodeks cywilny
 2. Pakiet Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz + Rozporządzenia wykonawcze do kodeksu pracy 2019 z komentarzem
 3. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Kodeks drogowy

 

CZĘŚĆ III

 1. Model Renault Premium DXI Citerne (1:43)
 2. Model ciężarówki 3899 - IVECO STRALIS HI-WAY EURO 5 (1:24)
 3. Model Iveco Stralis (ciągnik) (1:24)
 4. Mode Mercedes Benz Actros L (sam ciężar z przyczepą) (1:24)
 5. Model Mercedes Benz Actros L (specjalny - do szkła) (1:24)
 6. Model Mercedes Benz Travego Bus (autobus) (1:50)
 7. Model Volvo FH12 Tractor Trailer (ciągnik z naczepą kurtynową) (1:32)
 8. Model - Volvo FH 16 (1:32)
 9. Model Irisbus Orlandi (autobus) (1:43)
 10. Model Boeing 737-800 (1:200)
 11. Model Boeing 767-300 (1:200)
 12. Model Massey Ferguson 8690 (1:32)
 13. Model  Claas Ares 657 ATZ (1:32)
 14. Model Lokomotywa elektryczna ET41-149 PKP PIKO 96363-2 (H0, 1:87)
 15. Model Suwnica do przeładunków palet lub kontenerów skala (1:87)
 16. Model Naczepa podkontenerowa (1:87)
 17. Model Szyny Do Suwnicy (1:87)
 18. Model Platforma Kolejowa Podkontenerowa (1:87)
 19. Model Tor Prosty Modelowy G239
 20. Model Wagon Osobowy Pkp Intercity 1 Klasa (H0, 1:87)
 21. Model Wagon Towarowy Węglarka 401zk Pkp Cargo (H0, 1:87)
 22. Model Wagon Towarowy Cysterna ZAS 406R PKP (H0, 1:87)
 23. Model Wagon Osobowy Piętrowy PKP 2klasa 126-2  (H0, 1:87)
 24. Model Wagon Towarowy Niskoburtowy 401ZI PKP  (H0, 1:87)
 25. Model Wagon Osobowy Piętrowy PKP 2klasa 125-4  (H0, 1:87)
 26. Wagon Towarowy Platforma Rpps-X PKP  (H0, 1:87)

 

CZĘŚĆ VI

 1. Polska 1:750 000. Mapa ścienna samochodowa z kodami pocztowymi
 2. Polska 1:500 000. Mapa ścienna administracyjno-drogowa. Wyd. 2019
 3. Polska 1:500 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 4. Polska 1:500 000. Mapa ścienna lotnicza. Wyd. 2018
 5. Unia Europejska - strefa Schengen (minimum stan na 2016 r.) Mapa ścienna UE
 6. Unia Europejska. Mapa ścienna UE
 7. Europa środkowa 1:1 400 000. Mapa ścienna drogowa z kodami pocztowymi
 8. Europa. Mapa ścienna. Mural. National Geographic 250x193 cm (Mapa ścienna Europy wydawnictwa National Geographic. Wersja super duża, do naklejania na ścianę, w zalaminowanych arkuszach.)
 9. Skandynawia 1:1 700 000. Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 10. Niemcy, Austria, Szwajcaria 1:800 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 11. Holandia 1:250 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 12. Hiszpania i Portugalia 1:1 100 000. Mapa ścienna drogowa. Kody pocztowe
 13. Słowacja 1:360 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 14. Czechy 1:400 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 15. Węgry 1:400 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 16. Szwajcaria 1:275 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 17. Wielka Brytania 1:1 100 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe. GM
 18. Austria 1:620 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 19. Rumunia 1:800 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 20. Wyspy Brytyjskie / Wielka Brytania 1:1 200 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 21. Włochy 1:1 000 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe. Way-ok
 22. Francja 1:1 000 000. Mapa ścienna administracyjna. Kody pocztowe. ST
 23. Niemcy 1:700 000. Kody pocztowe. Mapa ścienna. Way-ok
 24. Rosja 1:5 400 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe
 25. Benelux / Beneluks 1:420 000. Belgia, Holandia, Luksemburg. Mapa ścienna administracyjna. Kody pocztowe. ST
 26. Ukraina 1:1 000 000. Mapa ścienna. Kody pocztowe. FB
 27. Świat 1:26 000 000. Mapa ścienna polityczna, porty
 28. Chiny 1:4 000 000. Mapa ścienna administracyjno-drogowa. Kody pocztowe. ST
 29. Stany Zjednoczone / USA 1:5 500 000. Mapa ścienna administracyjna. Kody pocztowe. ST
 30. Europa. Azja. Mapa ścienna sieci kolejowej. Wyd. 2019
 31. Polska. Mapa ścienna sieci kolejowej. Linie pasażerskie i towarowe. Wyd. 2019
 32. Polska 1:440 000. Mapa administracyjno-drogowa. Wersja do wpinania
 33. Europa 1:2 250 000. Mapa drogowa (polityczna). Wersja do wpinania

 

CZĘŚĆ V

 1. Regał częściowo przeszkolny, zamykany. Okleina dębowa jasna. Wymiary: 80x30x202 cm
 2. Stolik szkolny 2-osobowy, Ławka szkolna wykonana z rury owalnej 38x20, malowana proszkowo. Rozmiar odpowiadający wzrostowi od 159 do 188 cm, kolor rury Aluminium, kolor blatu popiel
 3. Krzesło szkolne wykonane z rury fi 25, malowane proszkowo.Rozmiar odpowiadający wzrostowi od 159 do 188 cm, kolor rury zielony.Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości minimum 8 mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych oddzielenie dla każdej części przedmiotu zamówienia.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 1. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym - Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego a czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Sprzedawcy a Sprzedawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. DOKUMENTY SKŁADANE W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE:

 

 1. Formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI:
 2. Termin realizacji usługi: od czerwiec 2019 r. do wrzesień 2019 r.
 3. Termin realizacji umowy: od czerwiec 2019 r. do wrzesień 2019 r.
 4. W przypadku opóźnienia w realizacji projektu termin realizacji zlecenia może ulec zmianie.

 

Miejsce dostawy: Zespół Szkół w Andrychowie im. Armii Krajowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Szkoły w Wadowicach, Wadowice ul. Nadbrzeżna 25B  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 do 14.00

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 2. Oferty w formie pisemnej na formularzu ofertowym wraz z załącznikami należy  składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Biura Projektu:

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie ZDZ w Katowicach

34-100 Wadowice

ul. Nadbrzeżna 25 B

 1. Koperta zawierająca ofertę powinna zostać opisana w następujący sposób:

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie ZDZ w Katowicach

34-100 Wadowice

ul. Nadbrzeżna 25 B

Oferta na zapytanie w trybie rozeznania rynku

Projekt „Nowa Energia Edukacji” nr.: RPMP.10.02.02-12-0210/16

 1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: s-wadow@zdz.katowice.pl
  a następnie dostarczyć oryginały podpisanych dokumentów.
 2. Termin składania ofert upływa z dniem 10 czerwca 2019 r.
 3. Ocena złożonych ofert nastąpi w dniach 11-17 czerwca 2019 r.

 

 1. WYKLUCZENIA

Z postępowania wyklucza się Oferentów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY:
 2. Cena – waga 100%
 3. Umowa zostanie zawarte z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdz.katowice.pl
 1. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą:

a)                    w celu przeprowadzenia rozeznania rynku  w zakresie wyposażenia pracowni logistycznej w ramach projektu „Nowa Energia Edukacji” nr.: RPMP.10.02.02-12-0210/16 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b)                 w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2010 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. Zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2010.– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku wyboru oferty:

c)                  w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres pięciu lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji projektu lub innym wyznaczonym przez Instytucje Pośredniczącą.
 3. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Wykonawca  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za nie ważną.

 

Podanie przez Oferenta  danych do kontaktu, tj. nr telefonu i adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny i e-mailowy.

 

 

Informacja o projekcie „Nowa Energia Edukacji” www.zdz.katowice.pl

Pliki do pobrania