Zedezecik - klub turystyczny

Wędrówki górskie i nizinne - wycieczki rowerowe - spływy kajakowe - szuranie biegówkowe - narty i snowboard oraz inne aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Nasz Facebook : https://www.facebook.com/Zedezecik/

 

Wędrówki górskie i nizinne - wycieczki rowerowe - spływy kajakowe - szuranie biegówkowe - narty i snowboard oraz inne aktywne formy spędzania wolnego czasu.

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub jest grupą ludzi działających w sferze turystyki.

2. Siedziba Klubu mieści się w Andrychowie.

3. Klub posiada wyróżniające go: znak graficzny..

4. Klub może być członkiem organizacji prowadzących działalność turystyczną.

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA

1. Celem działalności Klubu jest edukacja turystyczna i krajoznawcza realizowana w formie łączenia aktywności fizycznej i intelektualnej.

2. W Klubie zdobywanie wiedzy oraz krzewienie umiejętności turystycznych następuje w szczególności poprzez:
a/ popularyzowanie uprawiania turystyki kwalifikowanej
b/ organizowanie ogólnie dostępnych obozów, rajdów, zlotów, spotkań lub udział w imprezach turystycznych organizowanych przez inne podmioty.

3. Klub w swojej działalności nawiązuje do dorobku i tradycji ruchu turystycznego.

III. CZŁONKOSTWO

1. Członkiem Klubu może być każda osoba, która zaakceptuje jego Regulamin.

2. Nabycie członkostwa następuje z chwilą przyjęcia przez Zarząd Klubu pisemnej deklaracji członkowskiej.

3. Członkostwo zwyczajne deklarują osoby zamierzające czynnie uczestniczyć w życiu Klubu.

4. Pozostałe osoby i podmioty deklarują członkostwo wspierające.

5. Ustanie członkostwa następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Klubu lub w wyniku skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu z ważnych powodów.

IV. STRUKTURA I WŁADZE

1. Najwyższą władzą w Klubie jest Walne Zebranie członków, które uchwala Regulamin Klubu oraz dokonuje wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu według uchwalonego przez siebie Regulaminu wyboru władz.

2. W okresie między Walnymi Zebraniami całokształtem działalności Klubu kieruje Zarząd Klubu. Zarząd Klubu dokonuje wykładni Regulaminu Klubu.

3. Komisja Rewizyjna Klubu kontroluje zgodność działalności klubowej z Regulaminem Klubu.

4. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata.

5. Zarząd Klubu może powoływać zespoły robocze lub pełnomocników do realizacji doraźnych celów klubowych.

V. FUNDUSZE

1. Funduszami Klubu są gromadzone środki pieniężne.

2. Na fundusze Klubu składają się:
a/ składki lub wpłaty członków
b/ inne przychody

3. Koszty związane z organizacją i udziałem w imprezach klubowych pokrywają bezpośrednio ich uczestnicy.

4. Funduszami Klubu zarządza Zarząd Klubu.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie funkcje w Klubie pełnione są społecznie.

2. Zarząd Klubu prowadzi bieżącą dokumentację działalności oraz gromadzi materiały archiwalne, a także trzyma pieczę nad kroniką klubową.


3. O złożeniu akcesu przystąpienia lub o wystąpieniu Klubu z organizacji prowadzących działalność turystyczną decyduje Zarząd Klubu.

4. Uchwałę w sprawie zaprzestania działalności lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie członków.INICJATORZY:
Mateusz Karpierz
Mariusz Gądor
Joanna Metejko 
Dominika Niemiec
Monika Kołodziejczyk
Sylwia Klimeczko
Magdalena Czop