TECHNIK ADMINISTRACJI

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

symbol zawodu (334306) 

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)

 System nauczania: zaoczny

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji uzyskuje kwalifikację:

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za:

  • interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
  • przygotowywanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
  • posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową,
  • redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań, notatek służbowych,
  • sporządzanie protokołów, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia,
  • prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

PracaTechnik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

 

ZAPISZ SIĘ